Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád

  1. Objednávka a ochrana osobních údajů

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a komunikaci při doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu. BT Manufacturing s.r.o., se sídlem Slezská 4770, 760 05 Zlín, IČ 04013948, DIČ CZ04013948 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, pod spisovou značkou 87814/KSBR, provozovatel obchodu www.matracezlin.cz prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka (kupujícího) odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků (kupujících) prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků (kupujících) předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zákazník (kupující) může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze prodávajícího. Zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu www.matracezlin.cz, nesmí být dále přeprodáváno bez písemného souhlasu BT Manufacturing s.r.o.

  1. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. U některých objednávek (např. při odběru matrací velmi atypických rozměrů, při odběru většího množství zboží apod.) Vás pro potvrzení zkontaktujeme telefonicky.

  1. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodiny zrušit a to telefonicky na telefonním čísle 739 423 971 nebo e-mailem zaslaným na adresu matracezlin@gmail.com. Po uplynutí této doby již může dojít k expedici zboží ke kupujícímu a zboží může být již předáno přepravci. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném zboží, na nějž by se zaplacená kupní smlouva započetla, bude mu tato částka (uhrazená kupní cena či její část), případně přeplatek nezapočtený na kupní cenu jiného zboží, vrácena zpět.

Zákonná možnost vrácení zboží do 14 dní – odstoupení od smlouvy

Kupující má zákonné právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (příp. s dárkem) poslat zpět na své náklady.

Prodávající, po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí kupujícímu zpět celou částku kupní ceny stejným způsobem jakým kupující při nákupu použil, případně se souhlasem nebo na žádost kupujícího jiným dohodnutým způsobem (bankovním převodem, složenkou a podobně). Lhůta pro odstoupení běží od okamžiku převzetí zboží spotřebitelem . Lhůta k odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů na základě § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) je nutné, kromě již výše uvedeného, dodržet tyto podmínky:

- odeslání písemného odstoupení na matracezlin@gmail.com

- sdělit požadavek na způsob vrácení zaplacené částky pokud se liší od způsobu úhrady spotřebitelem

- zaslat kopii kupní smlouvy nebo vystavené faktury pro identifikaci koupě

- náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující, nestanoví-li zákon jinak

Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit prodávajícímu plnění mu poskytnuté a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijaté peněžní prostředky tak, jak je uvedeno v tomto článku a v souladu se zněním zákona, ne však dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží jím vrácené bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je to s ohledem na jeho vlastnosti a povahu nutné, je prodávající oprávněn v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je přitom prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající tímto kupujícího upozorňuje, že prodávané zboží je v souladu s § 1837 písm. g) OZ zboží dodávaném v uzavřeném obalu, přičemž jeho vynětím a z hygienických důvodů již nelze vrátit.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy to zákon nepřipouští, tj. v případech stanovených v § 1837 zákona.

Atypické matrace (matrace na míru)

Atypické matrace jsou vyrobeny na zakázku. Mohou být, zejména u větších rozměrů, slepeny z několika matracových jader. Toto nemá vliv na kvalitu ani na užitné a ortopedické vlastnosti, ani se nejedná o vadu, pro kterou by bylo možné zboží reklamovat. Na zboží jako takové, jakož i na slepení matracových jader se však vztahuje záruka daná zákonem.

Pozor: Pro atypické rozměry (matrace na míru), nebo samostatné (potahy na míru) spotřebiteli v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) OZ nenáleží právo na odstoupení od smlouvy a možnosti vrácení zboží do 14 dní bez udání důvodu.

 

Nadstandardní záruka na vrácení peněz do 30 dnů

Kupující může požádat prodávajícího o vrácení části ceny za zakoupené zboží, pokud již vypršela zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, či pokud spotřebitel nemůže dodržet zákonem stanovené podmínky na možnost vrácení peněz do 14ti dnů - zboží není v původním obalu, když se jedná o zboží podle § 1837 písm. g) OZ, a tedy vynětím zboží z obalu a z hygienických důvodů již jej není možné vrátit, bylo použito nad míru vzhledem k jeho povaze a vlastnostem, či jeví mírné známky poškození, a to až do uplynutí 30 dnů od převzetí zboží. Při schválení žádosti na vrácení zboží ze strany prodávajícího se  tento zavazuje vrátit kupujícímu část hodnoty zakoupeného zboží. Od hodnoty vráceného zboží se však automaticky odečítá cena potahu, který se stává jeho i jednorázovým použitím nenávratně znehodnocen (nelze ho znovu použít k prodeji) a podle míry znehodnocení či poškození se snižuje i cena samotné matrace a to až o 30 % (míru znehodnocení určí prodávající podle toho, zda matrace jeví zjevné známky použití či poškození). Pokud vrácené zboží jeví silné známky poškození, má prodávající právo zamítnout žádost o vrácení peněz. Kupující nemá právo na vrácení hodnoty ceny zakoupeného zboží podle tohoto článku.

  1. Platba

Prodávající umožňuje kupujícímu uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu ke kupujícímu) výběrem jedné z níže uvedených poskytovaných možností platby:

Bankovním převodem - platbu provedete standardním bankovním převodem na náš účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzujícím emailu objednávky). Zásilka bude odeslána až po přijetí částky na náš účet.

Na dobírku - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá doklad o zaplacení požadované částky za zboží. Při objednávce zboží atypického rozměru bude požadována platba předem, o tom budete informováni při objednání zboží.

  1. Doprava a balení

Cena dopravy zboží je zcela zdarma.

Matrace jsou zabaleny v komprimovaném balíku, se kterým se snadno manipuluje, nebo také dodávány v nekomprimovaném stavu - vzhledem k typu matrace (v případě, kde komprimace není vhodná).

Pro dopravu zboží používáme v současné době firmu V.P.M.-TRANS, s.r.o.

Některé zakázky zajišťujeme vlastní dopravou.

Zkomprimované matrace (srolované) je nutné po doručení ihned vybalit. Jedná se o transportní balení. Dlouhodobým skladováním srolovaných matrací může dojít k jejich nevratnému poškození.

Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží kupujícímu. V případě, že je dodání zboží uskutečňováno prostřednictvím dopravce, umožní prodávající kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

  1. Doba dodání

Obvyklá doba dodání je 2 - 3 týdny (pokud by měl být termín dodání delší nebo kratší, budete informováni).

  1. Reklamace a záruka na zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 

Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé běžným používáním,

nesprávným použitím výrobku,

nesprávným skladováním.

 

Postup při reklamaci zboží:

informaci o reklamaci nám zašlete e-mailem na: matracezlin@gmail.com

nebo telefonicky: + 420 739 423 971

nebo písemně na adresu: BT Manufacturing s.r.o., Slezská 4770, Zlín 760 05

Po předchozí komunikaci zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího,

do zásilky popište prosím závadu,

do zásilky přiložte kopii faktury (doklad o zakoupení zboží),

V případě, že zjištěná vada bude opravitelná, bude provedena její oprava.

Termín pro vyřízení reklamace

Ode dne uplatnění reklamace maximálně 30 kalendářních dní. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Zákonný podklad pro reklamace je zejména § 19 odst. 3 , § 24 odst. 7 t) zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, § 605 – 608 OZ a nález ÚS 2983/08.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně reklamací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Nadstandardní záruka

Nadstandardní záruka je poskytována pouze na vybrané výrobky značky MATRACE ZLÍN a vztahuje se pouze na skryté výrobní vady, které kupující objeví po uplynutí zákonné lhůty 24 měsíců. V tomto případě kupující musí prokázat, že zjištěná vada vznikla již při výrobě a nevznikla nevhodným používáním či skladováním. Pokud prodávající uzná kupujícímu, že závada vznikla již při výrobě, zavazuje se prodávající, že kupujícímu závadu na vlastní náklady opraví či případně dle dohody kupujícímu vrátí část kupní ceny a to dle míry poškození produktu a celkové doby užívání produktu.

  1. Barvy použitých materiálů

Barvy použitých materiálů se mohou lišit od barev na obrázku. Toto nemá vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobku.

 

  1. Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která zákazník uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

  1. Mimosoudní řešení spotřebitelských vztahů

Prodávající tímto informuje kupujícího – spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené smlouvy je v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz.